Armoede in Gent=Werk voor Rotary=Werk voor VOG?

Gravensteen     

De Samenlevingsprijs 2015 is gewonnen door vzw De Tinten.

De Samenlevingsprijs wordt om de twee jaar toegekend aan drie personen, organisaties of professionals. Met die prijs wil het stadsbestuur de dagelijkse, vaak belangeloze inzet van mensen in én voor hun directe leefomgeving onder de aandacht brengen. De prijs maakt deel uit van het gelijke kansenbeleid van de Stad en meer specifiek van de aanpak van discriminatie. De Stad Gent wil met de Samenlevingsprijs goede praktijken belonen en zo in de verf zetten dat samenleven in diversiteit vooral ook heel wat kansen biedt.

De hoofdprijs, ter waarde van 1.500 euro, werd door Resul Tapmaz, schepen van Sport, Gelijke Kansen, Gezondheid en Welzijn, en juryvoorzitter Agnes Verbruggen overhandigd aan vzw De Tinten.

De Tinten vzw is opgericht als een organisatie die materiële hulp en sociale begeleiding biedt aan hoofdzakelijk daklozen en illegalen. Maar ondertussen is De Tinten veel meer dan dat. Zo hebben ze een sociale dienst waar hulp wordt geboden met betrekking tot administratie en procedures; een onthaal waar mensen kunnen samenkomen; een voedselbedeling en een medische dienst waar mensen gratis op consultatie kunnen komen. 

http://www.detinten.be/

________________________________________

Gent worstelt met ‘trieste armoedecijfers’

(De Standaard 14/10/15) Van onze redacteurs, Annelies Rutten en Karel Van Keymeulen

In tien jaar tijd is het percentage geboorten in kansarme gezinnen in Gent verdubbeld: van 11,2 naar 22,6 procent. Vorig jaar was er een uiterst lichte daling. De strijd tegen de armoede is nochtans een absolute prioriteit van deze bestuursmeerderheid (SP.A, Open VLD, Groen).

Gent Rudy Coddens (SP.A), OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding, geeft toe dat er nog geen noemenswaardige verbetering is. Hij wijst op de crisis, werklozen die uit de werkloosheid vallen en bij het OCMW terechtkomen, de toename van vluchtelingen en de aantrekkingskracht die grote steden als Antwerpen en Gent hebben op armere mensen. Antwerpen, Genk en Oostende hebben nog slechtere cijfers dan Gent. In Vlaanderen nam het percentage toe met tachtig procent.

‘De armoede is de voorbije jaren verbreed. Er leven meer mensen in armoede. Ze is ook verdiept. Mensen die arm zijn, zijn nog armer geworden’, zegt Rudy Coddens. ‘De tweedeling in onze samenleving tussen arme mensen en mensen met voldoende middelen is de voorbije jaren sterk toegenomen. Als lokaal bestuur heb je een impact, al blijft het wat tegen de stroom oproeien. Indien de economie zou aanzwengelen en er de nodige steun komt van het Vlaamse en federale niveau, krijgen we die cijfers naar beneden. Omdat het zo’n groot en complex probleem is, ben ik al blij dat we niet meer stijgen.’

Hervorming

Coddens pleit voor het verhogen van het leefloon tot de Europese grens. Gent heeft een armoedebeleidsplan en legt elk jaar de vorderingen voor. Hij somt enkele maatregelen op die het OCMW nam.

Het OCMW keurde de hervorming van de aanvullende financiële hulp goed. ‘Daarmee willen we mensen een minimaal budget voor een menswaardig leven geven en de armoede in gezinnen met kinderen bestrijden. Assistentiewoningen, de vroegere serviceflats, zijn toegankelijk gemaakt voor senioren met een beperkt inkomen door ze een nieuwe premie te geven. De kamers voor alleenstaanden, structureel thuisloze 45-plussers, werden uitgebreid tot 32 kamers’, zegt hij.

Er wordt ook ingezet op tijdelijke bewoning van leegstaande sociale woningen. Het OCMW investeert 1,1 miljoen euro in nachtopvang voor daklozen. Het heeft een sociaal steunfonds voor scholen met veel ouders in de kansarmoede en de vakantiewerking ‘De Pagadder’ vangt 350 kinderen op tijdens de schoolvakanties.

Resultaat boeken

Ria Roosens spreekt van ‘triestige cijfers’. Ze is coördinator van vzw Kras, die veertien organisaties die armoede bestrijden, bundelt. ‘In Gent wordt tussen allerlei organisaties en het OCMW goed samengewerkt. Het is niet dat de stad bij de pakken blijft zitten, maar resultaten boeken, vraagt tijd. Mensen in armoede vinden moeilijk de weg naar waar ze recht op hebben. We moeten ook altijd afwachten welke maatregelen er op Vlaams en federaal niveau worden genomen. Als meer mensen zonder werkloosheidsuitkering vallen, groeit de armoede. Waar komen ze terecht? Bij het OCMW. Daardoor groeit de kans dat kinderen in kansarme gezinnen worden geboren.’

 (De Standaard  14/10/15)

____________________________

De armoede in Gent stijgt, zegt Eric Dirikx, van de cel Armoedebestrijding. Hij is de man van de cijfers en gegevens over armoede in de stad. Gent becijfert zijn armoede aan de hand van een reeks indicatoren. Cijfers uit de periode 2007-2012 tonen aan dat de armoede in Gent inderdaad is gestegen.

Wat is financiële armoede?

Als je minder dan 60% ter beschikking hebt van het nationaal mediaan huishoudinkomen. Dat is 1000 euro per maand voor een alleenstaande en 2101 euro per maand voor een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen. Maar armoede is meer dan inkomen alleen: het betekent een amalgaam van financiële, sociale en materiële problemen, ook met gezondheid en huisvesting.

 Enkele cijfers in Gent?

- Gent telt 247.941 inwoners, goed voor 114.636 gezinnen.
- 42,5 % van de Gentse huishoudens of gezinnen zijn alleenstaanden. In Vlaanderen is dat 30%.
- 15% van de alleenstaanden en 22% van de eenoudergezinnen leeft onder de armoedegrens. 
- 19%  van de Gentse bevolking maakt deel uit van een etnisch-culturele minderheid, dat aantal stijgt.
- De grootste groep blijft die van Turkse herkomst, dat zijn er 15.596; er zijn ook  6.414 Bulgaren.
- 2200 mensen zonder wettig verblijf zijn geregistreerd bij het OCMW, die dringende medische kosten betaalt. Er zijn er meer want niet iedereen is ziek en niet iedereen gaat naar het OCMW.
- 1,8% (18 op 1000) heeft een leefloon. In de groep 18-64 jaar is dat 2,9 %. Bij Belgen is het aantal stabiel, bij niet-Belgen stijgt het.  
- 4% heeft een overmatige schuldenlast. Een grote groep daarvan zijn werkende mensen.
- Alleenstaande ouders (17%), gezinnen met kinderen waar er niet gewerkt wordt (21%) en niet-Europeanen (18%) hebben de meeste schulden. Het zijn dus niet de alleenstaanden of laagopgeleiden!
- 8% tussen 18 en 64 jaar is werkloos.
- 27% van de leerlingen in het lager onderwijs heeft een schoolse vertraging.
- 14% (1 op 7) heeft gezondheidsproblemen.
- 16-18% voelt zich psychisch niet zo goed.  
- 3 % heeft recht op een sociale woning. Gent telt er slechts 10%. Kandidaten wachten 1,5 tot 6 jaar.
- 675 gezinnen zitten in een procedure tot uithuiszetting.
- 1,6 % (16 op 1000) zit in de budget- en schuldhulpverlening.

De cijfers liegen niet. Er is in Gent nog veel werk voor de zes Rotaryclubs en 4 Rotaractclubs!

Onze inzet, energie, deskundigheid, talenten én centen kunnen echt mensen helpen die in armoede leven …

(Ann Driesen)

 

Uw steun helpt mensen in armoede in de Gentse regio!

Elke gift is welkom op BE 41 8905 1405 9110